Politik‎ > ‎

Förtroendevalda i kommunen


Kommunalråd
Ett kommunalråd är en politiker som jobbar hel- eller deltid med sina uppdrag i kommunen. Kommunalråden ansvarar för olika områden och är ofta ordförande i någon av kommunens nämnder. Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden. Det finns 11 kommunalråd varav 5 i opposition.

Linda Eskilsson
Rickard Malmström

 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Rickard Malmström
Linda Eskilsson, ers.
Helena Nordström Källström, ers.

 

Kommunstyrelsens utskott för kommungemensam service

Uppdrag som beredande organ till kommunstyrelsen att leda, följa upp, samordna och utveckla verksamheten inom kommunens gemensamma service. I kommunens gemensamma service ingår bland annat måltidsservice, städservice, delar av transportservice och servicecenter som hanterar felanmälan, tillstånd och dispenser.

Linda Eskilsson, ordförande

 

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott

Ansvar enligt delegation för frågor om inköp, överlåtelse eller uthyrning av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter inom de delar av kommunens fasta egendom som inte är bebyggd.

Helena Nordström Källström, 1:e vice ordförande

 


Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i samband med de allmänna valen vart fjärde år.

Rickard Malmström
Linda Eskilsson
Lars Friberg
Helena Nordström Källström
Charles Pylad
Per Eric Rosén
Johan Edstav, ers.
Klara Ellström, ers.

 

Kommunfullmäktiges valberedning
Valberedningen förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen.

Charles Pylad
Per Eric Rosén, ers.

 

Kommunrevisionen
Revisorerna har till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Alf Karlsson

 

Arbetsmarknadsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden (AMN) arbetar för att fler ska ha en egen försörjning. AMN är både socialnämnd, utbildningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. AMN ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. AMN ansvarar också för kommunal vuxenutbildning och särvux.

Charles Pylad
Julia Falkerby, ers.

 

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) planerar, underhåller och bygger gator, torg, parker, parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar. GSN ansvarar för all kommunal mark med undantag för idrotts- och fritidsanläggningar. GSN utvecklar kommunens naturreservat, övriga friluftsområden, friluftsbad, anlagda vattenområden, övrig skogs- och jordbruksmark samt spår och leder utanför definierade friluftsområden. GSN ansvarar också för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågor.

Rickard Malmström, ordförande
Per Eric Rosén, ers.
Andrea Byding, ers.

 

Idrotts- och fritidsnämnden
Ansvar för att utveckla, rusta och sköta om de idrotts- och fritidsanläggningar som kommunen äger, till exempel arenor, idrottshallar, idrottsanläggningar, elljusspår och skidanläggningar. 

Sara Rådbo
Hannes Pålbrant, ers.

 

Kulturnämnden
Nämndens uppdrag är att ge alla i Uppsala kommun tillgång till ett fritids-, konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald. Ansvar också för kulturminnesvård och kulturarvsfrågor. Nämnden delar ut stipendier och bidrag och ger stöd till kulturliv och folkbildning.

Linda Eskilsson, ordförande
Elisabeth Ståhle
Peter Induss, ers.

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Arbetar för hållbar samhällsutveckling, god hälsa och god livsmiljö för dig som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun. Genom prövning och tillsyn bidrar nämnden till ett hållbart samhälle. Nämnden arbetar också förebyggande genom att sprida information och ge råd och anvisningar. Det handlar bland annat om minskad miljöpåverkan, säkra livsmedel, ansvarsfull alkoholservering och god vistelsemiljö i förskola, skola och äldreomsorg.

Klara Ellström, ordförande
Joachim Höggren, ers.
Sofie Juhlin, ers.

 

Namngivningsnämnden
Vår uppgift är att besluta om namngivning på kvarter, gator, vägar, torg och parker.

Jan Hagerlid

 

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det stöd och den service de behöver, bland annat genom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar både för den verksamhet som bedrivs i egen regi och verksamhet som är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV).

Araxi Tadaros
Joakim Strandman, ers.


 

Plan- och byggnadsnämnden
Nämnden ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis lagen om byggfelsförsäkring och energideklaration för byggnader. Nämnden planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturreservat. Ansvaret omfattar även planering och utveckling av övriga friluftsområden.

Lars Friberg
Kerstin Lundberg, ers.

 

Räddningsnämnden
Nämndens verksamhet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för dem som bor, verkar och vistas i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar. Gemensam nämnd med det politiska ansvaret för räddningstjänsten i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.

Finn Hedman

 

Socialnämnden
Ansvar för individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden samordnar frågor kring våld i nära relation och bostadssociala frågor och för socialjoursverksamhet. 

Thess Lorin, ers.

 

Utbildningsnämnden
Ansvar för att alla barn och unga ska garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö. Nämnden arbetar också för att utbildningsresultaten ska förbättras och att skolan ska utveckla möjligheterna att tidigt upptäcka och stötta barn i behov av stöd.

Susanne Engström
Erik Wahlström, ers.

 

Valnämnden
Valnämndens uppgift är att på lokal nivå ansvara för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar i enlighet med gällande lagar.

Vakant

 

Äldrenämnden
Nämnden ser till att de som är 65 år och äldre får det stöd och den vård de behöver. Nämnden ansvarar för träffpunkter för äldre, seniorrestauranger, stöd till närstående, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och vård- och omsorgsboende.

Johan Edstav, 1:e vice ordförande
Fylgia Flohr, ers.

 

Överförmyndarnämnden
Nämnden kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare gör sitt jobb korrekt. Syftet är att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta hand om sig, inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden ger tillstånd till olika rättshandlingar och ansöker hos tingsrätten om godmanskap eller förvaltarskap för en person. Nämnden är en gemensam överförmyndare för samtliga kommuner i Uppsala län: Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, Enköping och Håbo.

Soroor Moetazed, ers.