Politik‎ > ‎

Arkiv: Motioner och interpellationer från 2010-2014

Motioner

2014-01-24: Malena Ranch & Johan Lundqvist: Oförändrade taxor för färdtjänst / Svar
2014-01-22: Maria Gardfjell & Robert Damberg: Förläng Stadsträdgården till Ulleråker / Svar

2013-12-03: Maria Gardfjell: Uppsala stadsarkiv behöver säkras mot översvämning / Svar
2013-11-19: Küllike Montgomery: Inför fri entré på Uppsalas museer / Svar
2013-11-19: Frida Johnsson: Alternativ till New Public Management / Svar
2013-11-18: Eva Adler: Läkemedelsgenomgång / Svar
2013-11-14: Johan Lundqvist: Belysningspolicy / Svar
2013-09-30: Robert Damberg, Maria Gardfjell & Johan Lundqvist: Gör Seminariet till stadsdelspark / Svar
2013-06-10: Malena Ranch: Förbättrat mottagande av ensamkommande barn / Svar
2013-06-10: Frida Johnsson: Välfärdsmått i den ekonomiska politiken / Svar
2013-05-27: Kristin Lilieqvist: Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende / Svar
2013-04-23: Johan Lundqvist: Uppsala behöver ett fotgängarprogram / Svar
2013-03-25: Malena Ranch: Utveckla nya boendelösningar inom socialpsykiatrin / Svar
2013-03-20: Malena Ranch: Möjliggör sprututbyte i Uppsala län / Svar
2013-02-10: Frida Johnsson: Minska den administrativa bördan i Uppsalas skolor / Svar
2013-01-28: Johan Lundqvist: Skydda Hammarskog som friluftsreservat / Svar
2013-01-22: Johan Lundqvist: Jämställdhetsanalys av vinterväghållningen / Svar
2013-01-15: Küllike Montgomery: Konstnärsateljéer och ateljéstöd i Uppsala / Svar

2012-11-26: Robert Damberg: En innerstad för gående och cyklister / Svar
2012-11-20: Maria Gardfjell: Parklek i Uppsala / Svar
2012-11-19: Rickard Malmström: Strategi för Grön IT / Svar
2012-10-29: Elvira Caselunghe & Kristin Lilieqvist: Ökad andel matproducerande och ätbara växter / Svar
2012-08-27: Johan Lundqvist: Säkra gång- och cykelvägar till skolorna / Svar
2012-08-20: Maria Gardfjell & Malena Ranch: Ökade kunskaper och förebyggande arbete mot hedervåld / Svar
2012-08-17: Johan Lundqvist: Tillåt cykeltrafik på Vaksalagatan-Drottninggatan... / Svar
2012-06-11: Maria Gardfjell & Johan Lundqvist: Fasa ut livsmedelsförpackningar med bisfenol A / Svar2012-05-19: Kristin Lilieqvist: Ökad transparens i kommunens organ / Svar
2012-05-19: Johan Lundqvist: Trygga cykelvägar i Uppsala / Svar
2012-05-19: Frida Johnsson: Förbättra utsläppsstatistiken / Svar
2012-04-23: Eva Adler & Maria Gardfjell: En bostadskö till trygghetsboenden / Svar
2012-04-16: Johan Lundqvist: Bättre trafiksäkerhet för Uppsalas cyklister / Svar
2012-03-26: Robert Damberg & Maria Gardfjell: Skapa ett grönt stråk mellan Funbo och Fjällnora / Svar
2012-03-26: Rickard Malmström m.fl.: Möjlighet för ideella föreningar att lämna grovavfall / Svar
2012-03-12: Malena Ranch: Undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen / Svar
2012-02-09: Maria Gardfjell: Ansökan om Uppsala som Millenniekommun / Svar
2012-01-24: Maria Gardfjell: Barn i förskolan måste få vistas i en "giftfri" miljö / Svar
2012-01-23: Maria Gardfjell: Upplåt Stadshuset som vallokal för finska val / Svar

2011-11-28: Malena Ranch: Dags att se över habiliteringsersättningen / Svar
2011-10-31: Kristin Lilieqvist: Inför rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 2014 / Svar
2011-10-20: Johan Lundqvist & Malena Ranch: Behovet av e-tjänst för information om fysisk miljö och tillgänglighet /Svar
2011-09-29: Maria Gardfjell & Malena Ranch: Inför pilotverksamhet av Bostad först-modellen mot hemlöshet / Svar
2011-09-27: Frida Johnsson: Öka makten över arbetstiden / Svar
2011-09-26: Robert Damberg, Maria Gardfjell & Johan Lundqvist: Arkitekturpolitik för ett Uppsala i tiden / Svar2011-09-14: Johan Lundqvist: Cykelförmåner för kommunens medarbetare / Svar
2011-05-02: Johan Lundqvist: Digital cykelkarta med planeringsfunktion / Svar
2011-05-02: Johan Lundqvist: Parkeringsstrategi för Uppsala stad / Svar
2011-03-28: Rickard Malmström: Skydda lodjuren i Uppsalas naturreservat / Svar
2011-03-28: Kristin Lilieqvist: Möjliggöra för uppsalaborna att lämna medborgarförslag / Svar
2011-02-28: Frida Johnsson: Kommunala traineetjänster / Svar
2011-02-28: Robert Damberg & Johan Lundqvist: Sänkt parkeringsnorm / Svar
2011-02-23: Kristin Lilieqvist: Klimatsmart och hälsofrämjande mat som grundalternativ / Svar
2011-02-18: Maria Gardfjell: Bättre återvinning i Uppsala / Svar
2011-01-31: Eva Adler m.fl.: Äldres rätt till en kontaktperson som talar det egna modersmålet / Svar

2010-12-13: Johan Lundqvist m.fl.: Möjlighet för äldre att välja vårdboende / Svar
2010-11-29: Johan Lundqvist m.fl.: Hemlagad mat i hemtjänsten / Svar
2010-11-01: Maria Gardfjell & Alf Karlsson: Handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun / Svar


Interpellationer

2014-02-18: Frida Johnsson: Besparingar i gymnasieskolan
2014-02-18: Rickard Malmström: Jämställd idrott
2014-01-22: Frida Johnsson: Uppsalas färdplan mot klimatneutralitet 2050
2014-01-22: Maria Gardfjell: Har Uppsala fått några "giftfria" förskolor?
2014-01-17: Maria Gardfjell m.fl.: Om att lyfta Uppsala mot omvärlden

2013-12-03: Maria Gardfjell: Samverka mer med Upplandsstiftelsen för att utveckla områden för friluftslivet samt för att öka antalet naturskyddade områden
2013-11-19: Maria Gardfjell: Hur minskar vi riskerna för korruption och oegentligheter i Uppsala kommun? 
2013-11-16: Malena Ranch: Följer Uppsala kommun intentionerna i LSS? 
2013-11-16: Malena Ranch: Kompensation för ökade kostnader för LSS 
2013-10-28: Robert Damberg: När blir Seminariet en stadsdelspark? 
2013-10-23: Johan Lundqvist: Åtgärdsprogram för luftkvalitet 
2013-04-24: Malena Ranch: Meddelarfrihet i offentligt finansierad verksamhet 
2013-02-08: Robert Damberg: För mycket parkeringar i Östra Sala backe 
2013-02-05: Robert Damberg: Försörjningsplaneringen av förskole- och skollokaler i Uppsala kommun

2012-09-17: Elvira Caselunghe: Informationshantering med anledning av förekomsten av perfluorerade alkylsyror i Uppsalas dricksvatten 
2012-09-17: Kristin Lilieqvist: Ungas möjligheter att spela dataspel på fritidsgårdar 
2012-04-16: Johan Lundqvist: Tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek 
2012-04-16: Johan Lundqvist: Länsstyrelsens beslut angående ny bilbro vid Studenternas IP 
2012-04-16: Frida Johnsson: Hur vi främjar mångfalden bland friskolorna
2012-04-16: Maria Gardfjell: Riktlinjer för resor i tjänsten 
2012-03-23: Malena Ranch: Konkurrensutsättning av träffpunkter för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
2012-03-15: Malena Ranch: Behandling av män som utövar våld i nära relationer 
2012-02-13: Maria Gardfjell: Uppföljning av miljökrav i kommunens förskolor 

2011-12-09: Robert Damberg: Tillgänglighet till kommunens lokaler 
2011-10-31: Frida Johnsson & Malena Ranch: Regler för kommunala bidrag för social verksamhet
2011-10-12: Maria Gardfjell: Stationsuppehåll längs Uppsala-Sala
2011-09-20: Malena Ranch: HBT-certifiering 
2011-06-13: Robert Damberg: Seminarieparken 
2011-05-11: Rickard Malmström: Exploateringen av Gränby Backe 
2011-03-22: Johan Lundqvist: Miljökvalitetsnormer - överskridanden av normen för kväveoxider 
2011-01-27: Malena Ranch: Fortsatt och utökat förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 

2010-12-07: Trond Svendsen: Kommunstyrelsens ansvar för uppsikt och avgränsning av fastighetsnämndens ansvarsområde
2010-12-07: Johan Lundqvist: Snöröjning av gång-, cykel- och kollektivtrafikvägar
2010-11-26: Malena Ranch: Bostad först som modell i arbetet med hemlöshet i Uppsala kommun